A A A

PROCEDURA ANTYSMOGOWA

 

Załącznik do   

 Zarządzenia nr 5/2018  

      Dyrektora Przedszkola nr 32  

w Rybniku   

                                                                                                           z dnia 29.08.2018 r.

 

 

 

PROCEDURA ANTYSMOGOWA

 PRZEDSZKOLE NR 32 W RYBNIKU

 

 

Podstawa prawna:

·         art. 125, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.59)

·         Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31. grudnia. 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publcznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 nr 6 poz 69 ze zmianami )

 

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i zdrowych warunków podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie ochronie zdrowia własnego i innych a także kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec istniejących zagrożeń.

 

 

 

PROCEDURY OGÓLNE:

 

1.  Każdego dnia Dyrektor placówki,  bądź zastępca dyrektora, w wypadku nieobecności Dyrektora, zobowiązany jest codziennie rano sprawdzić stan smogu w Rybniku dla okolicy Przedszkola przy użyciu odpowiedniej strony internetowej i aplikacji bądź uzyskany z WIOŚ, a następnie ustawić Prognozę Smogową na dany dzień.

2.  Każdego roku na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców Dyrektor Przedszkola zapoznaje rodziców z procedurą antysmogową obowiązującą na placówce.

3.  Nauczycielki systematycznie w ciągu roku szkolnego prowadzą zajęcia z wychowankami dotyczące smogu i związanych z nim zagrożeń.

4.  Prognoza Smogowa dostępna jest na korytarzu przedszkolnym, aby każdy pracownik przedszkola oraz rodzic mógł skontrolować, jaki poziom smogu zarejestrowano w konkretnym dniu. Jakość  powietrza i zanieczyszczenia są określane za pomocą odpowiednich kolorów.

·        ŻÓŁTY - poziom pierwszy UMIARKOWANY ( po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 40 µg/m³ dla pyłu PM 10 w pomiarach z ostatnich12 miesięcy)  , oznacza działania o charakterze informacyjnym

·        POMARAŃCZOWY – poziom drugi DOSTATECZNY( po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 150 µg/m³ dla pyłu PM 10 w pomiarach z ostatniej doby) ,oznacza działania o charakterze ostrzegawczym,, informacyjnym i operacyjnym

·        CZERWONY – poziom trzeci ZŁY (  po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 300 µg/m³ dla pyłu PM 10 w pomiarach z ostatniej doby) , oznacza alarm smogowy i przewiduje działania o charakterze operacyjnym, informacyjnym, ostrzegawczym i nakazowo-zakazowym.

 

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE:

 

1.  W przypadku stwierdzenia „ umiarkowanego” stanu powietrza:

·        czas przebywania dzieci na powietrzu nie powinien być ograniczony

·        sale mogą być wietrzone standardowo

·        nie przewiduje się żadnych dodatkowych procedur poza informacyjną na korytarzu

2.  W przypadku stwierdzenia „dostatecznego” stanu powietrza:

·        czas przebywania dzieci na powietrzu powinien być skracany.

·        wietrzenie okien w salach powinno być ograniczone do niezbędnego minimum

3.  W przypadku stwierdzenia „złego” stanu powietrza :

·        zabrania się wychodzenia dzieciom do ogrodu przedszkolnego i na spacery.

·        w każdej z grup w porannej części dnia nauczyciel informuje dzieci o złej jakości stanu powietrza i konsekwencjach pobytu na powietrzu w takich warunkach.

·        nauczyciel w dzienniku zajęć odnotowuje fakt złego stanu powietrza w danym dniu .

·        zabrania się wietrzenia sal i otwierania okien w przedszkolu .