UWAGA !!!

Potwierdzenie woli  przez rodziców kandydata zakwalifikowanego do przedszkola w postaci pisemnej należy złożyć w terminie od 10.05.2024r. godz. 8.00 do 17.05.2024r. godz. 12.00

 

kliknij tutaj ↓

rtf
plik rtf - 40.7 KB

Dodatkowy Nabór do Przedszkola nr 32  w Rybniku na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2024 r od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2024r. do godz. 15.00  rusza dodatkowy nabór do naszego Przedszkola.  

 

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców znajduje się :

kliknij tutaj →www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

Prosimy by we wniosku były wypełnione wszystkie pola, nie tylko te które są wymagane. Proszę najpierw zapoznać się z informacjami dla rodziców i dokumentami z witryny naborowej w celu uniknięcia błędów przy wypełnianiu.

Wypełniony i wydrukowany wniosek, podpisany przez oboje rodziców / opiekunów  wraz z załącznikami (Oświadczeniami / dokumentami) należy składać w siedzibie przedszkola.

 

Najważniejsze informacje:

1. Zapisów dokonujemy poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
2. Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
3. Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
4. Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
5. Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
6. Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
7. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2022 roku.
8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
* wielodzietność rodziny kandydata,
* niepełnosprawność kandydata,
* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
* niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta:

a) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
b) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
d) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

 

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach